Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities


In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Louland: De onderneming handelend onder de naam Louland, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.


Klant: de partij die met Louland een overeenkomst aangaat of aan wie Louland een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waar Louland partij bij is. Het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht door de Klant geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.


Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.


De toepasselijkheid van de door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.


Mocht enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van de algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.


Louland behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Klant een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes


Alle aanbiedingen en offertes van Louland worden vrijblijvend uitgebracht en zoveel mogelijk van een termijn voorzien.


Aanbiedingen en offertes kunnen niet gewijzigd worden aanvaard.


Louland kan niet aan zijn aanbieding of offerte gehouden worden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat die aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


De aanbieding of offerte bevat een omschrijving van de te leveren diensten. De in aanbiedingen en offertes genoemde bedragen zijn exclusief eventuele verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Artikel 4. Overeenkomsten


De overeenkomst tussen Louland en de Klant wordt eerst bindend voor partijen door de mondelinge/schriftelijke bevestiging van Louland, danwel zodra Louland met instemming van de Klant een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.


De omvang van de verplichtingen van Louland wordt uitsluitend bepaald door hetgeen uitdrukkelijk is bevestigd.
Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht, dienen schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Louland pas bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

 

Artikel 5. Prijzen en betaling


De door Louland vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzendkosten, vallen niet onder de vermelde prijzen. Deze kosten worden apart weergegeven en vooraf overeengekomen.
Betaling kan geschieden via een online betaalsysteem op de website. Betaling via internet geschiedt in een goed beveiligde omgeving. Desondanks is betaling via internet voor eigen risico van de Klant.


Bij betaling op rekening (alleen mogelijk indien aangegeven en overeengekomen) wordt de betaling door Louland uitbesteedt aan Afterpay (Nederland) of Klarna (Denemarken, Duitsland, Finland, Noorwegen, Zweden). Hiervoor kan een extra toeslag berekend worden. De algemene voorwaarden van Afterpay of Klarna zijn in zulks geval van toepassing op de betaling. U dient hiermee akkoord te gaan alvorens de bestelling te bevestigen.


In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Louland onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6. Levering


Het risico met betrekking tot de te leveren bestellingen gaat op het moment van levering bij de Klant over op de Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.


Louland zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het behandelen van de bestelling van de Klant en bij de uitvoering van die bestelling. Opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering en nimmer fatale termijnen.


De bestelling wordt geleverd op het adres dat door de Klant bij de bestelling kenbaar gemaakt is.


Louland zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling tot uitvoering daarvan overgaan, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bestelling meer vertraging ondervindt of blijvend onmogelijk wordt, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één maand na het plaatsen van de bestelling bericht. De Klant is in zulks geval gerechtigd tot het kosteloos ontbinden van de overeenkomst. Louland zal dan het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, aan de Klant retourneren.

 

Artikel 7. Conformiteit en garanties


Louland zal zich tot het uiterste inspannen om het geleverde product te laten beantwoorden aan de overeenkomst. Louland verklaart dat de producten die eigenschappen bezitten, die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. Het product zal beantwoorden aan de omschrijving zoals vermeld door Louland en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.


De Klant is gehouden te allen tijde de voorschriften en aanwijzingen van Louland en/of de fabrikant op te volgen. Louland kan niet in staan voor de deugdelijkheid van producten indien deze voorschriften en aanwijzingen niet behoorlijk worden nageleefd. In geval van onjuist en/of onoordeelkundig gebruik kan Louland niet aansprakelijk zijn voor enige schade die daaruit voortvloeit.


Een Klant die beroep doet op conformiteit, zal het betreffende product(en) ter beschikking van Louland stellen, zodat Louland het beroep van de Klant kan beoordelen.


Indien de Klant met een beroep op conformiteit van Louland verlangt dat zij zaken vervangt, worden de vervangen zaken eigendom van Louland, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op een vergoeding.

 

Louland staat niet in voor schade en gebreken die na de levering van zaken zijn ontstaan als gevolg van een ander dan normaal gebruik dat niet is overeengekomen, van ondeskundig gebruik of van gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Klant of een derde aan het geleverde heeft aangebracht.


Op geleverde producten garandeert Louland nimmer een verdergaande garantie dan de door de fabrikant van de geleverde producten aan Louland verstrekte garantie. Op geleverde producten die geproduceerd zijn door Louland zelf, rust een garantie zoals beschreven op de website van Louland. Iedere garantie vervalt indien de Klant zelf wijzigingen of reparaties aan de geleverde producten verricht of laat verrichten, of indien de Klant de geleverde producten voor een ander dan normaal doeleinde gebruikt.

 

Artikel 8. Herroepingsrecht


Na ontvangst van de bestelling heeft de Klant gedurende veertien werkdagen de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij het gaat om: producten die gebruikt, beschadigd of niet compleet zijn; producten die door toedoen van de Klant defect zijn. In geval van een fabrieksfout komen deze artikelen in aanmerking voor reparatie of vervanging; maatwerk; artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden.


Tijdens deze periode dient de Klant zorgvuldig om te gaan met product en verpakking. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.


De Klant die gebruik maakt van het recht als omschreven in lid 1 van dit artikel, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Louland retourneren, conform de door Louland verstrekte redelijke instructies.


De kosten voor retournering van het product aan Louland komen voor rekening van de Klant.


Na terugzending van de bestelling door de Klant, zal Louland het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending, aan de Klant retourneren. De kosten voor retournering worden niet aan de Klant uitgekeerd.

 

Artikel 9. Annulering


Louland behoudt zich het recht voor een bestelling (of een gedeelte daarvan) van de Klant te annuleren door middel van een schriftelijke mededeling aan de Klant. Bij annulering door Louland zal Louland een eventueel betaald bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na de annulering retourneren aan de Klant.


De Klant kan een overeenkomst voor het overeengekomen tijdstip van levering schriftelijk annuleren. Daarnaast behoudt de Klant het in artikel 8 omschreven herroepingsrecht.

 

Artikel 10. Overmacht


Louland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Louland kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Klant gehouden aan diens verplichtingen jegens Louland tot aan dat moment te voldoen. Louland is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Louland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Louland niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Louland of van derden daaronder begrepen. Louland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Louland zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid


Louland kan niet aansprakelijk zijn voor schade die ontstaan is tijdens of door de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Louland, haar personeel of derden die in opdracht van Louland voor de Klant werkzaamheden verrichten.


Louland kan niet aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik van het product of gebruik dat in strijd is met de (veiligheids-) voorschriften en de instructies van Louland. De Klant is gehouden te allen tijde de (veiligheids-) voorschriften en instructies van Louland op te volgen.


Indien Louland op enigerlei wijze aansprakelijk blijkt te zijn jegens de Klant, dan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door de verzekeraar van Louland. Indien de verzekeraar van Louland niet overgaat tot uitkering van enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Louland beperkt tot de waarde van het betreffende product.

 

Artikel 12. Klachten


Na ontvangst van de product(en) waarop de overeenkomst betrekking heeft, dient de Klant zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen te onderzoeken of Louland de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.


Klachten met betrekking tot de nakoming van de overeenkomst dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Louland ingediend te worden, uiterlijk binnen 60 dagen na ontdekking van de gebreken in de nakoming.


In geval van een terechte klacht heeft Louland de keuze tussen: aanpassing van het in rekening gebrachte tarief; het kosteloos vervangen van het geleverde product; het terugnemen van het product tegen restitutie van het door de Klant betaalde tarief.


Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op alle overeenkomsten tussen Louland en Klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.


Alle geschillen tussen Louland en de Klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.


Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.


Door het plaatsen van een bestelling bij Louland verklaart de Klant op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden.